รายชื่อโรงงานที่ถูกจำหน่ายทะเบียน


- เดือนมีนาคม 2564    
- เดือนเมษายน 2564    
- เดือนพฤษภาคม 2564    
- เดือนมิถุนายน 2564    
- เดือนกรกฎาคม 2564    
- เดือนสิงหาคม 2564    
- เดือนกันยายน 2564    
- เดือนตุลาคม 2564    
- เดือนพฤศจิกายน 2564    
- เดือนธันวาคม 2564    
- เดือนมกราคม 2565    
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565    
- เดือนมีนาคม 2565    
- เดือนเมษายน 2565    
- เดือนพฤษภาคม 2565    
- เดือนมิถุนายน 2565    
- เดือนกรกฎาคม 2565    
- เดือนสิงหาคม 2565    
- เดือนกันยายน 2565    
- เดือนตุลาคม 2565    
- เดือนพฤศจิกายน 2565    

หมายเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
ปี 2552 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป