รายชื่อโรงงานที่ถูกจำหน่ายทะเบียน


- เดือนมีนาคม 2563
- เดือนเมษายน 2563
- เดือนพฤษภาคม 2563
- เดือนมิถุนายน 2563
- เดือนกรกฎาคม 2563
- เดือนสิงหาคม 2563
- เดือนกันยายน 2563
- เดือนตุลาคม 2563
- เดือนพฤศจิกายน 2563
- เดือนธันวาคม 2563
- เดือนมกราคม 2564
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564
- เดือนมีนาคม 2564
- เดือนเมษายน 2564
- เดือนพฤษภาคม 2564
- เดือนมิถุนายน 2564
- เดือนกรกฎาคม 2564
- เดือนสิงหาคม 2564
- เดือนกันยายน 2564
- เดือนตุลาคม 2564
- เดือนพฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
ปี 2552 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป