รายชื่อโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ


- เดือนเมษายน 2564     
- เดือนพฤษภาคม 2564     
- เดือนมิถุนายน 2564     
- เดือนกรกฎาคม 2564     
- เดือนสิงหาคม 2564     
- เดือนกันยายน 2564     
- เดือนตุลาคม 2564     
- เดือนพฤศจิกายน 2564     
- เดือนธันวาคม 2564     
- เดือนมกราคม 2565     
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565     
- เดือนมีนาคม 2565     
- เดือนเมษายน 2565     
- เดือนพฤษภาคม 2565     
- เดือนมิถุนายน 2565     
- เดือนกรกฎาคม 2565     
- เดือนสิงหาคม 2565     
- เดือนกันยายน 2565     
- เดือนตุลาคม 2565     
- เดือนพฤศจิกายน 2565     
- เดือนธันวาคม 2565     


การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ เฉพาะโรงงานจำพวก 3 เท่านั้น

หมายเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
ปี 2552 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป