รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ


- เดือนกรกฎาคม 2562
- เดือนสิงหาคม 2562
- เดือนกันยายน 2562
- เดือนตุลาคม 2562
- เดือนพฤศจิกายน 2562
- เดือนธันวาคม 2562
- เดือนมกราคม 2563
- เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- เดือนมีนาคม 2563
- เดือนเมษายน 2563
- เดือนพฤษภาคม 2563
- เดือนมิถุนายน 2563
- เดือนกรกฎาคม 2563
- เดือนสิงหาคม 2563
- เดือนกันยายน 2563
- เดือนตุลาคม 2563
- เดือนพฤศจิกายน 2563
- เดือนธันวาคม 2563
- เดือนมกราคม 2564
- เดือนกุมภาพันธ์ 2564
- เดือนมีนาคม 2564

หมายเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
ปี 2552 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป