รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ


- เดือนมีนาคม 2564
- เดือนเมษายน 2564
- เดือนพฤษภาคม 2564
- เดือนมิถุนายน 2564
- เดือนกรกฎาคม 2564
- เดือนสิงหาคม 2564
- เดือนกันยายน 2564
- เดือนตุลาคม 2564
- เดือนพฤศจิกายน 2564
- เดือนธันวาคม 2564
- เดือนมกราคม 2565
- เดือนกุมภาพันธ์ 2565
- เดือนมีนาคม 2565
- เดือนเมษายน 2565
- เดือนพฤษภาคม 2565
- เดือนมิถุนายน 2565
- เดือนกรกฎาคม 2565
- เดือนสิงหาคม 2565
- เดือนกันยายน 2565
- เดือนตุลาคม 2565
- เดือนพฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเริ่มใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย)
ปี 2552 ซึ่งเทียบได้กับ ISIC Rev.4 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป